پیمانکاران طرف قرارداد برای تأمین موادردیف شركت نوع محصول
1 ابتکارصنعت ادوات راه آهن
2 آبکاری فرشاد گالوانیزه پیچ
3 آبکاری نوین صنعت گالوانیزه پیچ
4 آذر فلز تبریز فورج
5 آریا پیچ پیچ و مهره
6 آریا فن آذر ماشینکاری
7 آرین گداز دلیجان ریخته
8 آلیاژکار ریخته چدنی
9 آهن فروشی خلیلی آهن آلات
10 آهنگری تراکتورسازی فورج
11 آهنگری فن آوران فورج
12 پدیده صنعت جوش قطعات جوشی
13 پولادپیچکار پیچ و مهره
14 پولادین ریخته فولادی
15 پولدکار ماشینکاری
16 پیچ همگام پیچ و مهره
17 پیچ و مهره سازان صنعتی پیچ و مهره
18 پیکو ادوات راه آهن
19 تدبیران ذوب سهند ریخته چدنی
20 تدبیران صنعت آذرآبادگان پد
21 تراش فلزات کاتب کلنگی
22 تهران فورج پیچ و مهره
23 توسعه صنعت آراز ماشینکاری
24 جاده آهنین ادوات راه آهن
25 جهاد تعاون تراورس چوبی
26 جهان فولاد تامین مواد
27 حمیدصنعت فرد پد
28 حیک آذر پد
29 خدایی ماشینکاری
30 خطوابنیه فنی راه آهن تراورس بتنی
31 داناروش اندیشه ریخته چدنی
32 راش بینه گرگان تراورس چوبی
33 رفاه پرداز تراورس چوبی
34 ریخته گری تراکتورسازی ریخته چدنی
35 ریخته گری ماشین سازی ریخته چدنی
36 ریل صنعت کاران ترمیت
37 ریلدار پیچ تراورس 
38 سکو ماشینکاری
39 سهند اتحاد ریخته چدنی
40 سهند پولاد پیچ و مهره
41 صنایع چوبی الوندی جعبه چوبی
42 صنایع چوبی معصوم زاده جعبه چوبی
43 صنعتی کویر پد
44 عصر چاپ پلاک
45 فورج باهر فورج
46 فولاد امین عدل تامین مواد
47 فولاد آلیاژی ایران تامین مواد
48 فولاد تهران نورد(علتا) ادوات راه آهن
49 فولاد کوبان فورج
50 فولادآساب تامین مواد
51 فولادریل پارس ادوات راه آهن
52 کاچار تامین مواد
53 کارکیا پیچ پیچ و مهره
54 کارگاه عباسی ماشینکاری
55 کشت گستر ماشینکاری
56 کیا ریل کوشا ترمیت
57 گداز نوین ریخته فولادی
58 گدازکوبان سپاهان فورج
59 گیجین ادوات راه آهن
60 ماشین سازی نوید ماشینکاری
61 مالیبل اصفهان ریخته فولادی
62 ماه صنعت فلز ادوات راه آهن
63 مدل سازی شرق ساخت مدل
64 میرزایی فورج
65 نصام تراورس چوبی
66 هجرت پد
67 هنر گستر قطعات جوشی
68 هیتکو فورج
69 ورق صنعت کاویان تامین مواد